DOCUMENTS

CFGS-TSIS LLIURES
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2020-2021

Resolucions

CALENDARI proves Lliures CFGS TIS
Llistat DEFINITIU proves Lliures CFGS TIS
Llistat provisional proves Lliures CFGS TIS

Programacions 1r de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2020-2021

0337 Context de la intervenció social
0338 Inserció sociolaboral
0340 Mediació Comunitària
0344 Metodologia Intervenció Social
0346 Formació i orientació laboral
0432 Promoció de l_autonomia personal

Programacions 2n de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2020-2021

0020 Primers Auxilis TIS
0339 Atenció a les unitats de convivència
0341 Suport a la intervenció educativa prova lliure 20-21
0343 Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació
0347 Empresa i iniciativa emprenedora