DOCUMENTS

CFGS-TSIS LLIURES
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2019-2020

Programacions 1r de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2019-2020

0346 Formació i orientació laboral
0337 Context de la intervenció social
0344 Metodologia Intervenció Social
0338 Inserció sociolaboral

Programacions 2n de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2019-2020

0347 Empresa i iniciativa emprenedora
0020 Primers Auxilis
0343 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
0341 Suport a la intervenció educativa
0017 Habilitats Socials
0339 Atenció a les unitats de convivència