DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

Context Intervenció Social
Formació i orientació laboral
Inserció Sociolaboral
Mediació Comunitària
Metodologia intervenció social
Promoció autonomia

Programacions mòduls 2n TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

Atenció unitats convivència
Empresa i iniciativa emprenedora
Habilitats socials
Primers Auxilis
PROJECTE
Suport intervenció educativa
Sistemes augmentatius i alternatius