DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Context mediació comunicativa
Habilitats socials
Intervenció persones dificultats comunicació
Llengua Signes Espanyola
Metodologia de la integració social
Sensibilització social i participació

Programacions mòduls 2N TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Empresa i iniciativa emprenedora
Formació i orientació laboral
Intervenció socioeducativa en persones en sordceguesa
Primers Auxilis
Sistemes augmentatius i alternatius comunicació
Àmbits d’aplicació de la llengua de signes
Tècniques d’intervenció comunicativa
Formació en centres de treball
PROJECTE