DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Àmbits promoció igualtat
Desenvolupament comunitari
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació i orientació laboral
Habilitats socials
Metodologia intervenció social
Participació social de les dones
Prevenció violència de gènere

Programacions mòduls 2n TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Atenció sanitària
Destreses socials
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Suport a la comunicació
Teleassistència