Clàusula per formulari de reclamacions

En relació amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, l’informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que
són del seu interès.
Recollim les seves dades amb l’objectiu de valorar, gestionar i donar resposata a les seves
queixes. La base jurídica del tractament de les dades és el propi consentiment que ens atorga a
través de l’acceptació en l’enviament del formulari.
Només mantindrem les dades que ens ha facilitat durant un període de cinc anys, durant els
terminis de prescripció de responsabilitats civils, penals o de tipus administratiu que poguessin
derivar-se.
Finalment, el responsable del tractament informa les persones legitimades per a això que
poden exercitar els drets d’informació, accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i
oposició reconeguts en el citat Reglament Europeu, en la normativa espanyola sobre protecció
de dades i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit o correu electrònic
dirigit al domicili o adreça electrònica al Responsable: cifpsonllebre@educaib.eu.

el centre romandrà tancat del 27 de juliol al 29 d’agost, ambdós inclosos.