FORMACIÓ PROFESSIONAL

PRESENCIAL

TÈCNIC/A PROFESSIONAL BÀSIC D’ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC

Realitza activitats domèstiques de neteja, cuina, cura de la roba, suport a persones no dependents a l’àmbit domèstic.
Realitza operacions bàsiques de neteja a edificis, oficines i locals comercials.

Tècnic/a en Atenció a les
persones en situació de dependència

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Atendre a les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, amb la finalitat de mantenir i millorar la seva qualitat de vida i autonomia. 

Tècnic/a Superior en Integració Social

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

Programació, organització, implementació i l’avaluació d’intervencions d’integració social, aplicant estratègies i tècniques en l’àmbit de la intervenció social, en col.laboració amb la resta de professionals de l’equip interdisciplinar.

Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

Desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a Persones Sordes, amb sordceguesa, amb discapacitat auditiva i/o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla, així com a dur a terme programes de promoció i sensibilització social en relació a aquestes persones.

Tècnic/a Superior en Promoció Igualtat de Gènere

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

Programació, desenvolupament i l’avaluació d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques en l’àmbit de la intervenció social.

Totes les persones usuàries del CIFP Son Llebre comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació professional que demanda el món laboral.