Matrícula alumnat de 1r curs

Les classes s’iniciaran dimarts dia 29 de setembre amb la jornada d’acollida. Dilluns dia 28, a partir de les 15h. podreu consultar a aquesta web el grup que vos pertoca i l’horari d’acollida del vostre grup.

La matrícula per al curs 2020-2021 es realitzarà telemàticament a través del GESTIB. Teniu dues opcions:

1. Des de la web de famílies:

Si el pare/mare de l’alumne/a (o el propi alumne/a en cas de ser major d’edat) disposa d’un usuari Gestib per a la web de famílies, la matrícula online apareixerà i serà accessible des del menú “Matrícula online”.

2. Des de la Pantalla externa:

En cas de no tenir accés a la web de les famílies, es podrà accedir de manera externa a través de:

https://www3.caib.es/xestib/tramits/matriculaOnline

Per poder accedir és necessari informar del primer llinatge, document d’identitat i data de naixement de l’alumne/a i un codi d’accés personal que el facilitarà el centre a través d’un correu electrònic a la persona interessada.

Documentació que cal adjuntar:

 • DNI
 • DNI del pare i mare en el cas de ser menor.
 • Targeta sanitària
 • Fotografia
 • Justificant de pagament.

Aquests documents es poden adjuntar a través del Gestib, la Pantalla externa o si us dóna problemes, ho podeu enviar al correu del centre cifpsonllebre@educaib.eu indicant el nom i llinatges de l’alumne/a i cicle on es matricula.


Descarrega el document

PAGAMENTS:
Cada alumna/e ha de realitzar un ingrés que el centre destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, consum de material fungible divers, etc.

 • Cicle formatiu de grau mitjà:
  Matrícula de tot el curs: 40€
  Matrícula parcial: 6€ per cada mòdul
 • Cicle formatiu de grau superior:
  Matrícula de tot el curs: 60€
  Matrícula parcial: 8€ per cada mòdul

En el cas de ser menor de 28 anys: 1,12 € en concepte de pagament de l’assegurança escolar (els majors de 28 anys no han de fer l’ingrés). Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total. En el concepte del justificant d’ingrés s’ha d’indicar el nom i llinatges de l’alumne/a que es matricula.

Nº COMPTE: ES60 2038 6556 16 6000330370