SECRETARIA

Horari atenció Secretaria:

De dilluns a divendres de 9.30 h a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 16.00 h a 19.30 h només en període de classes.

MODEL GENERAL D'INSTÀNCIA

Emplenar la instància explicant els motius dels que vol deixar constància i la reclamació que vols fer.

Lliurar a la Secretaria del Centre.

MODEL GENERAL D'INSTÀNCIA

Sol•licitud CONVALIDACIÓ mòduls:

Convalidació de mòduls de FP a partir d’altres estudis de FP

Aquell alumnat que ha cursat altres estudis de FP i considera que hi ha mòduls dels estudis als quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació.

 

Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre

Emplenar la Sol·licitud

Adjuntar la documentació que es demana: Certificat dels estudis realitzats (original i fotocòpia compulsada), expedit per un centre oficial, on constin els ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, així com la convocatòria en la qual s’han superat i la qualificació obtinguda.

SOL·LICITUD

Convalidació de mòduls de FP a partir de certificats de professionalitat (o acreditació de competències professionals)

Aquell alumnat que ha cursat certificats de professionalitat o al qual se li han acreditat competències professionals i està matriculat a estudis de FP que tenen mòduls susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació durant el mes de setembre a la secretaria del centre, aportant la següent documentació:
Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre

Emplenar la Sol·licitud

Adjuntar la documentació que es demana: Certificat de les competències reconegudes (via certificat de professionalitat o acreditació de competències professionals)

SOL·LICITUD

Convalidació de mòduls de FP a partir d’estudis universitaris (Ministeri Educació)

Aquell alumnat que ha cursat estudis universitaris i considera que hi ha mòduls dels estudis de FP als quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació en els terminis que dicta el Ministeri d’Educació, entregant a la secretaria del centre la següent documentació:
Procediment: s’ha de formular durant el mes de setembre a la secretaria del centre

Emplenar la Sol·licitud

Adjuntar la documentació que es demana: Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris aportats (en castellà) i programa formatiu oficial segellat de les assignatures universitàries cursades relacionades amb els mòduls susceptibles de possible convalidació (en castellà)

SOL·LICITUD

Sol•licitud anul•lació voluntària de la matrícula:

(Art. 25-28 Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009)

Procediment:

S’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del curs o de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, en els quals vol anul•lar la matrícula.

Demanar cita al departament d’orientació i recollir l’informe de baixa el.laborat per l’orientador/a.

Emplenar la sol•licitud i adjuntar la documentació que es demana.

 

Lliurar a la Secretaria del Centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol•licitud i comunicarà al sol•licitant l’autorització de l’anul•lació de matrícula per escrit.Efectes de l’anul•lació voluntària de la matrícula:

    1. L’alumnat perd el dret d’assistència i el dret a ser ava luat de la totalitat dels mòduls del cicle o bé perd aquests drets relatius als mòduls sobre els que ha sol•licitat l’anulació. Comporta, a més, la pèrdua de la reserva de plaça que s’aplica a l’alumnat que ja cursa els estudis en el centre i, per tant, per continuar els estudis en el centre en un curs posterior la persona interessada ha de concórrer, de nou, al procediment general d’admissió de l’alumnat.
    2. L’alumnat no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.

La convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.

Sol·licitud anul·lació voluntària matrícula

Sol•licitud renúncia mòduls CFGM i Sol•licitud renúncia mòduls CFGS:

(Art. 25-28 Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009)

Procediment:

S’ha de formular amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls, en els quals vol renunciar.

 

Emplenar la sol•licitud.

Adjuntar la documentació que es demana.

Lliurar a la Secretaria del Centre. La Direcció del centre ha de resoldre en el termini màxim de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de la recepció de la sol•licitud i comunicarà al sol•licitant l’autorització de renúncia per escrit.

Efectes de l’anul•lació voluntària de la matrícula:

    1. L’alumnat perd el dret d’assistència i el dret a ser avaluat  als mòduls sobre els que ha sol•licitat la renúncia.
    2. L’alumnat no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats.
    3. La convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.
Sol·licitud renúncia mòduls CFGM
Sol·licitud renúncia mòduls CFGS TIS
Sol·licitud renúncia mòduls CFGS MC
Sol·licitud renúncia mòduls CFGS TPIG

MD020601-0 Sol•licitud Relativa al mòdul d’FCT:

Renúncia, Exempcions, Ajornament i Suspensió.

 

Emplenar la sol•licitud segons el cas (Instruccions al revés de la sol•licitud)

Adjuntar la documentació que es demana.

Presentar per escrit a la Direcció del centre o  informar a la tutora, segons el cas que correspongui.

Sol·licitud relativa mòdul FCT