SGQ

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT

Com indica el RD 1558/2005, de 23 de desembre, per el qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional,  per garantir la qualitat de les accions del projecte funcional, el CIFP implementa un sistema de millora contínua que avaluï tant el grau d’inserció laboral de l’alumnat i les persones usuàries del centre com el nivell de satisfacció d’aquestes.

Al curs 2014-2015, el CIFP Son Llebre va obtenir el Certificat del sistema de gestió de qualitat d’AENOR amb el número ER-0198/2015, el qual es va renovant cada dos anys.

Aquest sistema es basa en la gestió per processos i té com a model de referència la norma UNE- EN-ISO 9001:2015.

Els objectius d’aquest model de gestió es concreten en:

  • Millorar la qualitat de l'ensenyament.
  • Disposar d’un marc de referència que permet millorar la qualitat del servei.
  • Millorar la gestió general del centre.

Tots els aspectes del funcionament del centre es recullen en un catàleg format per 3 tipus de processos que alhora estan dividits en diferents macroprocessos que li són inherents.

Oferta formativa, matriculació i horaris
Ensenyament-aprenentatge

Estratègia i planificació anual
Mesura, anàlisi i millora

Gestió documental
Gestió del personal
Gestió de recursos, compres i proveïdors