Certificats de professionalitat

Els Certificats de Professionalitat acrediten les qualificacions oficials contingudes en el perfil professional d’una ocupació. S’obtenen superant els mòduls formatius corresponents mitjançant la realització i avaluació de les accions formatives pertinents.

Els mòduls formatius són el bloc coherent de formació associats a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació acreditada del Certificat. Poden estar dividits en unitats formatives menors (fins a un màxim de tres).

 

Els Certificats de Professionalitat són expedits pels Serveis Públics d’Ocupació. A la nostra comunitat, és el Servei d’Ocupació i Inserció Laboral (SOIB) l’òrgan que els emet. Per a la seva obtenció l’alumne ha d’estar en possessió de les certificacions parcials de les distintes Unitats de Competència que formen el Certificat.

La programació dels certificats de professionalitat depèn de les convocatòries del SOIB. A la pàgina principal de la nostra web hi trobareu tota la informació de l’oferta dels certificats que s’imparteixen en el centre en aquest moment.

Al CIFP Son Llebre es poden impartir tots els certificats de professionalitat de l’Àrea d’Atenció social, de la família de Serveis socioculturals i a la Comunitat.

Fins ara, hem impartit els següents certificats de professionalitat:

Atenció sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Atendre a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinar i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Atencio sociosanitària a persones en el Domicili.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Ajudar en l’àmbit sociosanitari en el domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adients per mantenir i millorar la seva autonomia i les seves relacions amb l’entorn.

Gestió de trucades de Teleassistència

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

 Rebre, emetre i gestionar les cridades per a prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d’atenció telefònica i habilitats psicosocials i de feina en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.