En el seu origen, Son Llebre era un dels rafals que comprenia la possessió anomenada Son Ametler, documentada ja en el Llibre del Repartiment de Mallorca (1232), i que s’estenia pels termes de Ciutat i Marratxí.

Amb el pas del temps, aquesta vasta possessió, es va anar segregant i aparegueren nous rafals que prengueren la denominació dels seus propietaris, com ara Son Llebre, conegut d’ençà com la “Vinya de Son Llebre”. El 1365 sembla que era propietari de la finca Antoni Dameto. Segons els Estims d’aquell any (ARM Diputació), Son Llebre constava de “molí, rafal i alberc”, valorat tot en 1.000 lliures. Trobam altres referències històriques que ens confirmen l’existència de la possessió, com ara que el 1743 Son Llebre confrontava amb la possessió de Son Oms (GEM, XII, 1987) o l’aparició del topònim al mapa del Cardenal Despuig (1784), envoltat per les possessions de Son Cunill, Son Bonet i Son Alegre.

L’any 2003, els propietaris dels diferents solars en què estava dividit l’espai tradicional de la possessió es constituïren en associació amb la finalitat de requalificar aquesta zona rústica en sòl urbà i es projectà la construcció d’un polígon de serveis de 30 hectàrees en la zona.

L’any 2006, després de la seva  requalificació municipal, l’associació cedeix 22.000 metres quadrats de Son Llebre a l’Ajuntament de Marratxí perquè el Govern Balear es fes càrrec de la construcció d’un centre d’investigació i residència per a malalts d’Alzheimer. Aquest projecte no es va arribar a materialitzar talment com havia estat concebut. L’equip de Govern encarregat de la seva gestió va trobar més adient modificar l’ús al qual estava destinat inicialment el centre i va optar per donar-li una doble funció: d’una banda, destinar les instal·lacions d’ús residencial per a persones amb dependència (dèficit mental i no només a malalts d’Alzheimer) i, d’altra banda, crear el primer centre integrat de formació sociosanitària i donar resposta a una demanda existent a la nostra comunitat.

Amb aquest sentit, el Decret 77/2010, d’11 de juny, que es concretà en l’Ordre conjunta dels Consellers d’Educació i Cultura, de Turisme i Treball i d’Afers Socials, Promoció i Immigració, de 9 de setembre de 2010, disposà la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre. Ambdós serveis, centre de formació professional i residència, que iniciaren la seva activitat al llarg de l’any 2010, varen ser inaugurats oficialment pel President del Govern de la Comunitat Autònoma, el 3 de febrer de 2011.

El CIFP Son Llebre és un centre de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

Els centres integrats de formació professional (CIFP) imparteixen totes les ofertes formatives referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals que condueixen a l’obtenció de títols de formació professional i certificats de professionalitat (art. 2 Decret 96/2010, de 30 de juny, pel qual es regulen els CIFP dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

El CIFP Son Llebre és un centre de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, específic de l’àrea professional de l’Atenció Social.

 

Per tant, dins les nostres instal·lacions conviuen alumnat i/o persones usuàries amb aspiracions i necessitats molt diverses:

 • Alumnat matriculat a cicles formatius de grau mitjà i superior (oferta presencial i a distància depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat)
 • Candidats i candidates que s’inscriuen al procediment d’acreditacions de qualificacions professionals a través de la seva experiència laboral (convocatòries depenents de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears)
 • Alumnat inscrit a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 i 3 (oferta depenent del Servei d’Ocupació de les Illes Balears)

Totes les persones usuàries del CIFP Son Llebre comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació professional que demanda el món laboral.

Aquesta és la vertadera essència i raó de ser dels centres integrats de formació professional, la qualificació professional. I per arribar-hi tenim aquests tres camins:

Cicles formatius

Certificats de professionalitat

Acreditació de la competència professional

Ara bé, aquests 3 camins no són paral·lels i nosaltres ho sabem molt bé a Son Llebre:

* Tenim persones que, per exemple, estan treballant a una residència i han començat amb un procediment d’acreditació de les seves competències, han seguit amb un Certificat de Professionalitat per acabar de completar la seva qualificació professional i, finalment s’han engrescat tant que han acabat cursant el cicle formatiu, en la modalitat presencial o a distància.

El CIFP Son Llebre és un centre Integrat de formació professional creat per donar resposta a la demanda i necessitat de formació i qualificació a l’àmbit de la dependència, la promoció de l’autonomia de les persones i la seva integració social.

Aprovat per Consell Social el 20.07.2021 

MISSIÓ

El CIFP Son Llebre és un Centre Integrat de Formació Professional creat per donar resposta a la demanda i necessitat de formació i qualificació de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat. Amb aquesta finalitat el centre se planteja assolir fonamentalment tres objectius:

 • Oferir accions formatives referides al catàleg nacional de qualificacions professionals, destinades a persones amb interès i motivació de formació en aquest sector, com també, a persones ocupades en el sector i que no tenen la corresponent qualificació professional.
 • Col·laborar amb l’IQPIB en les accions dirigides a acreditar la competència professional adquirida a través de l’experiència professional o de vies no formals de formació.
 • Establir sinergies de col·laboració amb el Centro de Referencia Nacional de la Atención social, respecte a les qualificacions que comparteixen ambdós centres.

Aprovat per Consell Social el 20.07.2021

VISIÓ

El CIFP Son Llebre vol ser un centre referent en el marc de les Illes Balears en el desenvolupament de la formació professional de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, preferentment a l’àrea de l’atenció social.
Per això treballam per ser un centre:

 • On trobar professorat i equipaments actualitzats i una web com a una plataforma de gestió i projecció externa de la nostra feina.
 • Amb una oferta formativa i de serveis que inclou l’orientació acadèmica i professional així com el servei Integrafeina que pretèn ser un enllaç entre les entitats/empreses col·laboradores i el nostre alumnat, amb la finalitat d'aconseguir la inserció laboral.
 • Dinàmic, capaç d’adaptar-se a les demandes de qualificació professional del sector.
 • D’innovació pedagògica, basat en l’enfocament competencial i en l’intercanvi d’experiències amb altres centres.
 • Col·laborador amb el CRN de Atención Social pel que fa a l’experimentació i la investigació respecte a les qualificacions compartides.
 • Agent de difusió de les figures professionals d’aquest àmbit contribuint al seu reconeixement social i a la seva inserció laboral.

VALORS

Pel desenvolupament de la Missió i la consecució de la Visió, els Valors que impregnen el nostre dia a dia són:

 • La flexibilitat com a capacitat que ens permet l’adaptació a nous reptes.
 • La responsabilitat mediambiental amb el compromís per fer un ús responsable dels equipaments i materials.
 • La integració i el compromís en el foment del respecte i la diversitat, valorant les capacitats i contribucions de cada persona així com la seva aportació a un objectiu comú.
 • El diàleg i la mediació com a eina de discussió i de resolució de conflictes.
 • El treball a nivell emocional, a partir de l’autoconeixement, l’assertivitat, l’empatia... que garanteixi les competències personals i socials com a pilars bàsics del bon quefer professional.
 • La recerca d’estratègies per a la prevenció de l’abandonament escolar i la consecució de l’èxit educatiu.
 • El compromís amb la coeducació, amb la promoció de la igualtat i amb la reducció del biaix de gènere en el nostre perfil professional.
 • La llengua com a eina facilitadora de les relacions socials.

POLÍTICA DE QUALITAT

Aprovat per Consell Social el 20.07.2021
El centre ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i estratègia i ha adoptat el sistema de qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Aquesta filosofia d’actuació s’identifica amb les següents directrius:

 • El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats i dels serveis que donam.
 • L’aportació de valor a les parts interessades (alumnat, personal, entitats, agents socials, administració...) escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.
 • L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l’evidència, la gestió a partir de dades i el treball en equip.
 • La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió.
 • La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el seu nivell d’assoliment.

Aquestes directrius es despleguen a través dels següents processos i projectes:

 • Implantació i desenvolupament d’un sistema de qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2015.
 • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de clients.
 • Revisió del sistema de qualitat i actualització periòdica de processos.
 • Auditories internes i externes del sistema de qualitat.

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els
objectius del centre seran quantificables i mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen l’objectiu
de qualitat, el nivell de compliment dels quals serà avaluat periòdicament.

de la qualitat afecta a tota l’organització.

Totes les persones del centre accepten aquest
compromís i la seva responsabilitat en el compliment dels requisits establerts en el sistema de gestió de la
qualitat, així com de participar activament en la millora de la qualitat, la gestió i l’assoliment dels objectius
institucionals.
La direcció del centre facilitarà tots els mitjans i la formació necessària pel desenvolupament amb èxit de les
activitats.

ORGANIGRAMA

CONSELL SOCIAL

És l’òrgan de participació de la societat en els centres integrats de formació professional. Ha d’estar format per dotze membres amb veu i vot, més el secretari o la secretària, que ha de ser el secretari o la secretària del centre, amb veu i sense vot, amb la composició següent:

 • Quatre representants: dos de l’àmbit educatiu nomenats per la conselleria competent en matèria d’educació i dos de l’àmbit laboral nomenats per la conselleria competent en matèria de formació. Un o una d’aquests representants ha de ser el director o la directora del centre i ha de presidir el Consell.
 • Quatre representants del centre: dos del professorat, un del personal no docent i un de l’alumnat.
 • Quatre represe ntants de les organitzacions empresarials i sindicals que tenguin la condició legal de més representatives: dos representants de les organitzacions sindicals i dos de les empresarials.

FUNCIONS

 • Establir les directrius generals per elaborar el projecte funcional del centre i aprovar-lo.
 • Analitzar i aprovar el pressupost i revisar els comptes de gestió del centre.
 • Realitzar el seguiment de les activitats del centre, assegurant la qualitat i el rendiment dels serveis.
 • Emetre l’informe amb caràcter previ al nomenament del director o directora.
 • Col.laborar en l’establiment de contactes amb les empreses i les institucions per facilitar l’assoliment dels objectius fixats en el projecte funcional.
 • Altres funcions de naturalesa anàloga que determini l’administració pública que hagi proposat la creació del centre integrat públic o hagi autoritzat el centre integrat en règim de concert educatiu.

MEMBRES