DOCUMENTS

Tècnic/A atenció a Persones en Situació de Dependència

Programacions mòduls 1r Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció Higiènica

Atenció i Suport Psicosocial
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
Organització atenció a persones en situació de dependència
Formació i orientació laboral
Primers Auxilis
Suport domiciliari

Programacions mòduls 2n Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

Atenció sanitària
Destreses socials
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Suport a la comunicació
Teleassistència