LLISTES DEFINITIVES SEGONA FASE I MATRÍCULA 22 I 23 DE SETEMBRE

Matrícula segona fase alumnat de 1r curs:  22 i 23 de setembre.

L’alumnat que ha obtingut plaça en les llistes definitives pot formalitzar la matrícula online de 1r curs a través del GESTIB, a l’opció de menú Matrícula en línia (veure document adjunt).

En el cas de no tenir accés al GESTIB enviau un correu electrònic al centre (cifpsonllebre@educaib.eu ) indicant aquest fet i us enviarem un formulari de matrícula per emplenar.

Un cop formalitzada la matrícula, heu d’enviar al correu del centre (cifpsonllebre@educaib.eu) la següent documentació escanejada:

– DNI/NIE actualitzat per ambdues cares
– DNI pare o mare (en cas d’alumnat menor d’edat).
– Targeta sanitària actualitzada.
– Justificant de pagament de la matrícula i l’assegurança escolar (per a menors de 28 anys).
– Fotografia actual.

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT:

· Es pot efectuar el pagament de la matrícula i l’assegurança escolar (si n’és el cas) en un únic ingrés amb la quantitat total.
· S’ha d’indicar com a concepte Matrícula + el nom  i llinatges de l’alumne/a.
· Compte corrent del centre: IBAN BANKIA ES60 2038 6556 1660 0033 0370

TAXES:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:  60€ si la matrícula és de tot el curs. Si es tracta d’una matrícula parcial, 8€ per cada mòdul. En el cas de menors de 28 anys, s’ha de pagar l’assegurança escolar 1.12€ (Els majors de 28 anys NO han de fer l’ingrés de l’assegurança escolar).

La quantitat de la matrícula es destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, material fungible, …

Atesa la difícil situació actual, no dubteu a comunicar-nos qualsevol dificultat que pugueu tenir en relació al pagament i estudiarem un possible ajornament o fraccionament. Al correu electrònic: cifpsonllebre@educaib.eu