MATRICULACIÓ 2n curs, mòduls pendents de primer i FCT

 

6,7 i 8 de juliol
S’ha de realitzar via GESTIB. En cas de no disposar de GESTIB avisau-nos per correu electrònic i us
enviarem una sol·licitud.

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

 

MATRÍCULA ON LINE GM

INSTRUCCIONS

1. Heu de sel·leccionar els mòduls de segon curs i aquells de primer que teniu pendents.
2. Documentació que cal enviar a través del GESTIB o a través del correu electrònic del centre
(cifpsonllebre@educaib.eu):
– DNI/NIE actualitzat.
– DNI pare o mare en cas d’alumnat menor d’edat.
– Targeta sanitària actualitzada.
– Justificant de pagament del material i l’assegurança escolar (per a menors de 28 anys).
– Annexes d’autoritzacions emplenats

3. Pagament material: S’ha d’efectuar el pagament del material i l’assegurança escolar (si n’és el cas) al
compte corrent IBAN BANKIA ES60 2038 6556 1660 0033 0370. S’ha d’indicar com a concepte Material
+ el nom i llinatges de l’alumne/a.
– Abonament: Grau mitjà 40€ si la matrícula és de tot el curs.
– Si es tracta d’una matrícula parcial, 6 € per cada mòdul.
– Si es matricula de segon i té mòduls pendents de primer s’ha de sumar els 40€ i 6€ més per a cada
mòdul.
– En el cas dels MENORS DE 28 ANYS assegurança escolar 1.12€ (Els majors de 28 anys NO han de
fer l’ingrés de l’assegurança escolar)
– Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total.
– La quantitat de l’abonament es destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material
escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, material fungible, …

GS
INSTRUCCIONS

1. Heu de sel·leccionar els mòduls de segon curs i aquells de primer que teniu pendents.
2. Documentació que cal enviar a través del GESTIB o del correu electrònic del centre
(cifpsonllebre@educaib.eu):
– DNI/NIE actualitzat.
– DNI pare o mare en cas d’alumnat menor d’edat.
– Targeta sanitària actualitzada.
– Justificant de pagament del material i l’assegurança escolar (per a menors de 28 anys).
– Annexes d’autoritzacions emplenats

3. Pagament material: S’ha d’efectuar el pagament del material i l’assegurança escolar (si n’és el cas) al
compte corrent IBAN BANKIA ES60 2038 6556 1660 0033 0370. S’ha d’indicar com a concepte Material
+ el nom i llinatges de l’alumne/a.
– Abonament: Grau superior 60€ si la matrícula és de tot el curs.
– Si es tracta d’una matrícula parcial, 8 € per cada mòdul.
– Si es matricula de segon i té mòduls pendents de primer s’ha de sumar els 60€ i 8€ més per a cada
mòdul.
– En el cas del MENORS DE 28 ANYS assegurança escolar 1.12€ (Els majors de 28 anys NO han de fer
l’ingrés de l’assegurança escolar)
– Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total.
– La quantitat de l’abonament es destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material
escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, material fungible, …

Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total.En el concepte del justificant d’ingrés s’ha d’indicar el nom
i llinatges de l’alumne/a que es matricula.